• محیطی آرام و دلپذیر
  • با بیش از نیم قرن سابقه
  • با بیش از نیم قرن سابقه
  • با بیش از نیم قرن سابقه

Rooms

New

Alborz Hotel at a Glance